ABOUT

ABOUT

Our Story

บริษัท แซนนิต้า อุตสาหกรรม จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2516 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตผ้าอนามัยของคนไทยรายแรก ใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ว่า “แซนนิต้า” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท โดยทางบริษัท ได้นำเข้าเครื่องจักรซึ่งเป็นครั้งแรกของเอเชียที่สามารถผลิตผ้าอนามัยในระบบแถบกาว จากประเทศเยอรมันซึ่งผ้าอนามัย ในระบบแถบกาวถือได้ว่าเป็นผ้าอนามัยที่มีรูปแบบทันสมัยที่สุดใน ขณะนั้น และทั่วโลกได้นำระบบนี้มาใช้ผลิตผ้าอนามัย ทดแทนผ้าอนามัยแบบ ”ห่วง หรือ สายคาด” ในเวลาต่อมาจวบจนปัจจุบัน

ในเวลาต่อมาทางบริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยสะดวกสบายต่อผู้บริโภคมากขึ้น ทางบริษัทจึงได้นำเข้าเครื่องจักรรุ่นใหม่มาจาก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความสามารถ ในการผลิตผ้าอนามัยที่มีหัวโค้งมนและสามารถผลิตผ้าอนามัยในลักษณะพับ 3 ตอน ซึ่งทำให้ ผู้บริโภคมีความสะดวก สบายในการพกพาและใช้งาน ซึ่งได้เป็นบริษัทแรกที่ผลิตและจำหน่าย สินค้าชนิดนี้ในตลาด ผ้าอนามัยของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีทั้งในและต่างประเทศ

ตลอดเวลากว่า 3 ทศวรรษที่บริษัทได้ดำเนินกิจการมา และเปลี่ยนมาใช้ชื่อในปัจจุบันว่า บริษัท แซนนิต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ทางบริษัทยึดถือและยืนหยัดตลอดมา คือความตั้งใจในการสรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี พร้อมกับความซื่อสัตย์ในคุณภาพต่อลูกค้าของเรา จึงทำให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป็นอย่างดี และเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะยึดถือตลอดไป ตลอดจนเป็นกุญแจสำคัญในการนำเรา และลูกค้าทุกท่านไปสู่ความสำเร็จด้วยดีเสมอมา

วิสัยทัศน์

  • สำหรับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีในระดับมาตรฐานสากล
  • สำหรับพนักงาน รักษา ดึงดูด และสร้างความผูกพัน
  • สำหรับสังคม ดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

พันธกิจ

  • พัฒนาและธำรงค์รักษาภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
  • บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  • นำเทคโนโลยี่สมัยใหม่มาพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

วัฒนธรรม

  • มีคุณธรรม –ซื่อสัตย์ ทั้งในฐานะบุคคล และ องค์กร
  • รับผิดชอบ – ยึดมั่นต่อคำสัญญา
  • ทำงานเป็นทีม – ให้คุณค่าต่อความร่วมแรงร่วมใจ เราจะแข็งแกร่งที่สุดเมื่อร่วมมือกัน